google ads

Fujitsu Pocket LOOX FLXV7 Memory

Maximum Memory 64MB System Memory, 1GB CF/SD
Memory Slots 2
non-removable base memory 64MB System Memory
Search By Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z