google ads

ProStar 8000 Series Memory

ProStar 8250
32MB ProStar 144p PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-AJB)32MB ProStar 144p PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-AJB)  $6.98
64MB ProStar 144pin PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-ADL)64MB ProStar 144pin PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-ADL)  $9.98
128MB ProStar 1100, 1200 PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROSTAR-128-PC66-S)128MB ProStar 1100, 1200 PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROSTAR-128-PC66-S)  $9.98
ProStar 8260
32MB ProStar 144p PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-AJB)32MB ProStar 144p PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-AJB)  $6.98
64MB ProStar 144pin PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-ADL)64MB ProStar 144pin PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-ADL)  $9.98
128MB ProStar 1100, 1200 PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROSTAR-128-PC66-S)128MB ProStar 1100, 1200 PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROSTAR-128-PC66-S)  $9.98
ProStar 8280
32MB ProStar 144p PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-AJB)32MB ProStar 144p PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-AJB)  $6.98
64MB ProStar 144pin PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-ADL)64MB ProStar 144pin PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-ADL)  $9.98
128MB ProStar 1100, 1200 PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROSTAR-128-PC66-S)128MB ProStar 1100, 1200 PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROSTAR-128-PC66-S)  $9.98
ProStar 8282K-DVD
32MB ProStar 144p PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-AJB)32MB ProStar 144p PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-AJB)  $6.98
64MB ProStar 144pin PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-ADL)64MB ProStar 144pin PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-ADL)  $9.98
128MB ProStar 1100, 1200 PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROSTAR-128-PC66-S)128MB ProStar 1100, 1200 PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROSTAR-128-PC66-S)  $9.98
ProStar 8290
32MB ProStar 144p PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-AJB)32MB ProStar 144p PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-AJB)  $6.98
64MB ProStar 144pin PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-ADL)64MB ProStar 144pin PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-ADL)  $9.98
128MB ProStar 1100, 1200 PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROSTAR-128-PC66-S)128MB ProStar 1100, 1200 PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROSTAR-128-PC66-S)  $9.98
ProStar 8290 PII 266 - 366
32MB ProStar 144p PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-AJB)32MB ProStar 144p PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-AJB)  $6.98
64MB ProStar 144pin PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-ADL)64MB ProStar 144pin PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-ADL)  $9.98
128MB ProStar 1100, 1200 PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROSTAR-128-PC66-S)128MB ProStar 1100, 1200 PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROSTAR-128-PC66-S)  $9.98
ProStar 8293
32MB ProStar 144p PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-AJB)32MB ProStar 144p PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-AJB)  $6.98
64MB ProStar 144pin PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-ADL)64MB ProStar 144pin PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROST-ADL)  $9.98
128MB ProStar 1100, 1200 PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROSTAR-128-PC66-S)128MB ProStar 1100, 1200 PC66 SDRAM SODIMM (p/n PROSTAR-128-PC66-S)  $9.98
ProStar 8300 Pentium
16MB ProStar EDO 72pin 60ns 3.3v SODIMM (p/n PROST-AIC)16MB ProStar EDO 72pin 60ns 3.3v SODIMM (p/n PROST-AIC)  $24.98
ProStar 8500V
128MB ProStar 2200, 4200 Laptop PC133 SODIMM Memory (p/n PROSTAR-128-PC133-S)128MB ProStar 2200, 4200 Laptop PC133 SODIMM Memory (p/n PROSTAR-128-PC133-S)  $9.98
256MB ProStar Laptop PC133 SDRAM SODIMM (p/n PSTAR-256MB-PC133-SO)256MB ProStar Laptop PC133 SDRAM SODIMM (p/n PSTAR-256MB-PC133-SO)  $14.98
ProStar 8593 1.0G
128MB ProStar 2200, 4200 Laptop PC133 SODIMM Memory (p/n PROSTAR-128-PC133-S)128MB ProStar 2200, 4200 Laptop PC133 SODIMM Memory (p/n PROSTAR-128-PC133-S)  $9.98
256MB ProStar Laptop PC133 SDRAM SODIMM (p/n PSTAR-256MB-PC133-SO)256MB ProStar Laptop PC133 SDRAM SODIMM (p/n PSTAR-256MB-PC133-SO)  $14.98
ProStar 8794
256MB ProStar DDR400 PC3200 DDR 200-pin SODIMM (p/n PROST-XDQ256)256MB ProStar DDR400 PC3200 DDR 200-pin SODIMM (p/n PROST-XDQ256)  $9.98
512MB ProStar 4004 Notebook DDR400 PC3200 SODIMM (p/n PROSTAR-512-PC3200-D)512MB ProStar 4004 Notebook DDR400 PC3200 SODIMM (p/n PROSTAR-512-PC3200-D)  $15.98
1GB ProStar Notebook DDR400 PC3200 DDR 200-pin SODIMM (p/n PSTAR-1GB-PC3200-SO)1GB ProStar Notebook DDR400 PC3200 DDR 200-pin SODIMM (p/n PSTAR-1GB-PC3200-SO)  $29.98
ProStar 8814
256MB ProStar DDR400 PC3200 DDR 200-pin SODIMM (p/n PROST-XDQ256)256MB ProStar DDR400 PC3200 DDR 200-pin SODIMM (p/n PROST-XDQ256)  $9.98
512MB ProStar 4004 Notebook DDR400 PC3200 SODIMM (p/n PROSTAR-512-PC3200-D)512MB ProStar 4004 Notebook DDR400 PC3200 SODIMM (p/n PROSTAR-512-PC3200-D)  $15.98
1GB ProStar Notebook DDR400 PC3200 DDR 200-pin SODIMM (p/n PSTAR-1GB-PC3200-SO)1GB ProStar Notebook DDR400 PC3200 DDR 200-pin SODIMM (p/n PSTAR-1GB-PC3200-SO)  $29.98
ProStar 8834
128MB ProStar PC2100 DDR 266 200 Pin Sodimm (p/n PROST-XDN128)128MB ProStar PC2100 DDR 266 200 Pin Sodimm (p/n PROST-XDN128)  $6.98
256MB ProStar Notebook PC2100 DDR SODIMM (p/n PROSTAR-256-PC2100-S)256MB ProStar Notebook PC2100 DDR SODIMM (p/n PROSTAR-256-PC2100-S)  $9.98
512MB ProStar Notebook PC2100 DDR SODIMM (p/n PROSTAR-512-PC2100-S)512MB ProStar Notebook PC2100 DDR SODIMM (p/n PROSTAR-512-PC2100-S)  $13.98
ProStar 8854
128MB ProStar PC2100 DDR 266 200 Pin Sodimm (p/n PROST-XDN128)128MB ProStar PC2100 DDR 266 200 Pin Sodimm (p/n PROST-XDN128)  $6.98
256MB ProStar Notebook PC2100 DDR SODIMM (p/n PROSTAR-256-PC2100-S)256MB ProStar Notebook PC2100 DDR SODIMM (p/n PROSTAR-256-PC2100-S)  $9.98
512MB ProStar Notebook PC2100 DDR SODIMM (p/n PROSTAR-512-PC2100-S)512MB ProStar Notebook PC2100 DDR SODIMM (p/n PROSTAR-512-PC2100-S)  $13.98
ProStar 8874
128MB ProStar PC2100 DDR 266 200 Pin Sodimm (p/n PROST-XDN128)128MB ProStar PC2100 DDR 266 200 Pin Sodimm (p/n PROST-XDN128)  $6.98
256MB ProStar Notebook PC2100 DDR SODIMM (p/n PROSTAR-256-PC2100-S)256MB ProStar Notebook PC2100 DDR SODIMM (p/n PROSTAR-256-PC2100-S)  $9.98
512MB ProStar Notebook PC2100 DDR SODIMM (p/n PROSTAR-512-PC2100-S)512MB ProStar Notebook PC2100 DDR SODIMM (p/n PROSTAR-512-PC2100-S)  $13.98
ProStar 8880
128MB ProStar PC2100 DDR 266 200 Pin Sodimm (p/n PROST-XDN128)128MB ProStar PC2100 DDR 266 200 Pin Sodimm (p/n PROST-XDN128)  $6.98
256MB ProStar Notebook PC2100 DDR SODIMM (p/n PROSTAR-256-PC2100-S)256MB ProStar Notebook PC2100 DDR SODIMM (p/n PROSTAR-256-PC2100-S)  $9.98
512MB ProStar Notebook PC2100 DDR SODIMM (p/n PROSTAR-512-PC2100-S)512MB ProStar Notebook PC2100 DDR SODIMM (p/n PROSTAR-512-PC2100-S)  $13.98
ProStar 8894
128MB ProStar PC2100 DDR 266 200 Pin Sodimm (p/n PROST-XDN128)128MB ProStar PC2100 DDR 266 200 Pin Sodimm (p/n PROST-XDN128)  $6.98
256MB ProStar Notebook PC2100 DDR SODIMM (p/n PROSTAR-256-PC2100-S)256MB ProStar Notebook PC2100 DDR SODIMM (p/n PROSTAR-256-PC2100-S)  $9.98
512MB ProStar Notebook PC2100 DDR SODIMM (p/n PROSTAR-512-PC2100-S)512MB ProStar Notebook PC2100 DDR SODIMM (p/n PROSTAR-512-PC2100-S)  $13.98
Search By Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z