google ads

SOYO SY-7I Series Memory

SY-7IS2
64MB Soyo 168-pin PC133 4c 8x16 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE64)64MB Soyo 168-pin PC133 4c 8x16 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE64)  $6.09
128MB Soyo Desktop 168p PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE128)128MB Soyo Desktop 168p PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE128)  $39.98
256MB Soyo Desktop 168-pin PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC133-D)256MB Soyo Desktop 168-pin PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC133-D)  $9.98
SY-7ISA Motherboard
64MB Soyo 168-pin PC133 4c 8x16 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE64)64MB Soyo 168-pin PC133 4c 8x16 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE64)  $6.09
128MB Soyo Desktop 168p PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE128)128MB Soyo Desktop 168p PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE128)  $39.98
256MB Soyo Desktop 168-pin PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC133-D)256MB Soyo Desktop 168-pin PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC133-D)  $9.98
SY-7ISA+ Motherboard
64MB Soyo 168-pin PC133 4c 8x16 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE64)64MB Soyo 168-pin PC133 4c 8x16 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE64)  $6.09
128MB Soyo Desktop 168p PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE128)128MB Soyo Desktop 168p PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE128)  $39.98
256MB Soyo Desktop 168-pin PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC133-D)256MB Soyo Desktop 168-pin PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC133-D)  $9.98
SY-7ISM Motherboard (ECC)
128MB Soyo 168pin PC133 ECC 9c 16x8 single-bank SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAL128)128MB Soyo 168pin PC133 ECC 9c 16x8 single-bank SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAL128)  $9.98
256MB Soyo 168-pin PC133 2-bank ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAL256)256MB Soyo 168-pin PC133 2-bank ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAL256)  $15.98
512MB Soyo SY-A430 Motherboard PC133 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-512MB-PC133-E)512MB Soyo SY-A430 Motherboard PC133 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-512MB-PC133-E)  $19.98
SY-7ISM Motherboard (non-ECC)
64MB Soyo 168-pin PC133 4c 8x16 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE64)64MB Soyo 168-pin PC133 4c 8x16 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE64)  $6.09
128MB Soyo Desktop 168p PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE128)128MB Soyo Desktop 168p PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE128)  $39.98
256MB Soyo Desktop 168-pin PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAF256)256MB Soyo Desktop 168-pin PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAF256)  $14.98
512MB Soyo Motherboard PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-512MB-PC133-D)512MB Soyo Motherboard PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-512MB-PC133-D)  $12.98
SY-7ISWM Motherboard
SY-7IWA Motherboard (ECC)
64MB Soyo 168p PC100 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAJ64)64MB Soyo 168p PC100 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAJ64)  $9.98
128MB Soyo 168p PC100 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAJ128)128MB Soyo 168p PC100 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAJ128)  $12.98
256MB SOYO Motherboard PC100 ECC Registered SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC100-R)256MB SOYO Motherboard PC100 ECC Registered SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC100-R)  $18.98
SY-7IWA Motherboard (non-ECC)
64MB Soyo 168p PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAB64)64MB Soyo 168p PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAB64)  $5.98
128MB Soyo SY-5EH5 Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-128-PC100-D)128MB Soyo SY-5EH5 Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-128-PC100-D)  $7.98
256MB Soyo SY-6BA Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC100-D)256MB Soyo SY-6BA Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC100-D)  $9.98
SY-7IWA-F Motherboard (ECC)
64MB Soyo 168p PC100 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAJ64)64MB Soyo 168p PC100 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAJ64)  $9.98
128MB Soyo 168p PC100 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAJ128)128MB Soyo 168p PC100 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAJ128)  $12.98
256MB SOYO Motherboard PC100 ECC Registered SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC100-R)256MB SOYO Motherboard PC100 ECC Registered SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC100-R)  $18.98
SY-7IWA-F Motherboard (non-ECC)
64MB Soyo 168p PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAB64)64MB Soyo 168p PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAB64)  $5.98
128MB Soyo SY-5EH5 Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-128-PC100-D)128MB Soyo SY-5EH5 Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-128-PC100-D)  $7.98
256MB Soyo SY-6BA Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC100-D)256MB Soyo SY-6BA Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC100-D)  $9.98
SY-7IWA-F2 Motherboard (ECC)
SY-7IWA-F2 Motherboard (non-ECC)
SY-7IWB Motherboard (ECC)
64MB Soyo 168p PC100 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAJ64)64MB Soyo 168p PC100 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAJ64)  $9.98
128MB Soyo 168p PC100 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAJ128)128MB Soyo 168p PC100 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAJ128)  $12.98
256MB SOYO Motherboard PC100 ECC Registered SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC100-R)256MB SOYO Motherboard PC100 ECC Registered SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC100-R)  $18.98
SY-7IWB Motherboard (non-ECC)
64MB Soyo 168p PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAB64)64MB Soyo 168p PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAB64)  $5.98
128MB Soyo SY-5EH5 Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-128-PC100-D)128MB Soyo SY-5EH5 Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-128-PC100-D)  $7.98
256MB Soyo SY-6BA Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC100-D)256MB Soyo SY-6BA Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC100-D)  $9.98
SY-7IWL-T (LI-7000) Motherboard
64MB Soyo 168p PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAB64)64MB Soyo 168p PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAB64)  $5.98
128MB Soyo SY-5EH5 Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-128-PC100-D)128MB Soyo SY-5EH5 Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-128-PC100-D)  $7.98
256MB Soyo SY-6BA Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC100-D)256MB Soyo SY-6BA Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC100-D)  $9.98
SY-7IWM Motherboard (ECC)
64MB Soyo 168p PC100 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAJ64)64MB Soyo 168p PC100 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAJ64)  $9.98
128MB Soyo 168p PC100 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAJ128)128MB Soyo 168p PC100 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAJ128)  $12.98
256MB SOYO Motherboard PC100 ECC Registered SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC100-R)256MB SOYO Motherboard PC100 ECC Registered SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC100-R)  $18.98
SY-7IWM Motherboard (non-ECC)
64MB Soyo 168p PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAB64)64MB Soyo 168p PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAB64)  $5.98
128MB Soyo SY-5EH5 Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-128-PC100-D)128MB Soyo SY-5EH5 Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-128-PC100-D)  $7.98
256MB Soyo SY-6BA Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC100-D)256MB Soyo SY-6BA Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC100-D)  $9.98
SY-7IWM/L Motherboard
64MB Soyo 168p PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAB64)64MB Soyo 168p PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAB64)  $5.98
64MB Soyo 168p PC100 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAJ64)64MB Soyo 168p PC100 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAJ64)  $9.98
128MB Soyo SY-5EH5 Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-128-PC100-D)128MB Soyo SY-5EH5 Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-128-PC100-D)  $7.98
128MB Soyo 168p PC100 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAJ128)128MB Soyo 168p PC100 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAJ128)  $12.98
256MB Soyo SY-6BA Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC100-D)256MB Soyo SY-6BA Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC100-D)  $9.98
256MB Soyo SY-6BA+IV Motherboard PC100 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-256-PC100-E)256MB Soyo SY-6BA+IV Motherboard PC100 ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-256-PC100-E)  $15.98
SY-7IWM/L2
64MB Soyo 168-pin PC133 4c 8x16 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE64)64MB Soyo 168-pin PC133 4c 8x16 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE64)  $6.09
128MB Soyo Desktop 168p PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE128)128MB Soyo Desktop 168p PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE128)  $39.98
256MB Soyo Desktop 168-pin PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC133-D)256MB Soyo Desktop 168-pin PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC133-D)  $9.98
SY-7IWM/LV1
64MB Soyo 168-pin PC133 4c 8x16 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE64)64MB Soyo 168-pin PC133 4c 8x16 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE64)  $6.09
128MB Soyo Desktop 168p PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE128)128MB Soyo Desktop 168p PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAE128)  $39.98
256MB Soyo Desktop 168-pin PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC133-D)256MB Soyo Desktop 168-pin PC133 SDRAM DIMM (p/n SOYO-256MB-PC133-D)  $9.98
SY-7IWM-X Motherboard
128MB Soyo 168pin PC133 ECC 9c 16x8 single-bank SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAL128)128MB Soyo 168pin PC133 ECC 9c 16x8 single-bank SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAL128)  $9.98
256MB Soyo 168-pin PC133 2-bank ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAL256)256MB Soyo 168-pin PC133 2-bank ECC SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAL256)  $15.98
SY-7IZB Motherboard
32MB Soyo 168p PC66 16c 2X8 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAA32)32MB Soyo 168p PC66 16c 2X8 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAA32)  $4.98
64MB Soyo Desktop 168p PC66 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAA64)64MB Soyo Desktop 168p PC66 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAA64)  $5.98
128MB Soyo SY-5EAS5 Motherboard PC66 SDRAM DIMM (p/n SOYO-128MB-PC66-D)128MB Soyo SY-5EAS5 Motherboard PC66 SDRAM DIMM (p/n SOYO-128MB-PC66-D)  $9.98
SY-7IZB+ Motherboard
64MB Soyo 168p PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAB64)64MB Soyo 168p PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAB64)  $5.98
128MB Soyo SY-5EH5 Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-128-PC100-D)128MB Soyo SY-5EH5 Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-128-PC100-D)  $7.98
SY-7IZM Motherboard
64MB Soyo 168p PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAB64)64MB Soyo 168p PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-XAB64)  $5.98
128MB Soyo SY-5EH5 Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-128-PC100-D)128MB Soyo SY-5EH5 Motherboard PC100 SDRAM DIMM (p/n SOYO-128-PC100-D)  $7.98
Search By Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z