google ads

Lenovo-IBM ThinkPad T43 2668-Lxx (2668 Lxx) Memory

Maximum Memory 2GB
Memory Slots 2 (2 banks of 1)
non-removable base memory 0MB
Compatible Models: Thinkpad T43 2668-L11, L12, L13, L14, L15, L16, L17, L19, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L32, L33, L34, L35, L36, L37, L38, L39, L40, L41, L42, L43, L44, L45, L46, L47, L48, L49, L51, L52, L53, L54, L55, L56, L57, L58, L59.

Search By Letter: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z